Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Erna Huijskens BIG-registraties: 59910683625

Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog

Basisopleiding: Ontwikkelings en onderwijspsychologie Persoonlijk e-mailadres: ernahuijskens@hotmail.com

AGB-code persoonlijk: 94002306

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologiepraktijk Huijskens

E-mailadres: info@psychologiebreda.nl KvK nummer: 66921759

Website: www.psychologiebreda.nl

AGB-code praktijk: 94062868

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

  1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Mijn algemene visie is om cliënten een op maat gerichte behandeling aan te bieden. Na de intake, die meestal 2 sessies omvat, maak ik een behandelplan, welke ik samen met de cliënt bespreek voor akkoord. Indien nodig en gewenst worden ouders en of partners betrokken bij de behandeling.

De doelgroep van mijn praktijk richt zich op kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen tot 65 jaar.

Cliënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

Stress gerelateerde klachten, angsten, somberheid, depressie, overspannenheid en burnout, verwerkingsproblemen, dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen, problemen met vriendschappen, zingeving-, levensfase- en identiteitsproblematiek, zelfbeeldproblematiek, assertiviteitsproblemen, en disfunctionele patronen. Ik maak gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, schemagerichte technieken, EMDR, oplossingsgerichte therapie, mindfulness, ACT en e-health.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag

Pervasief

Overige kindertijd

Depressie

Angst

Restgroep diagnoses

Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen

Somatoforme stoornissen

Eetstoornis

  1. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Erna Huijskens

BIG-registratienummer: 59910683625

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Erna Huijskens

BIG-registratienummer: 59910683625

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: GGD, maatschappelijk werk, (psychosomatisch) fysiotherapeuten, dietisten, logopedie verslavingszorg, systeemtherapeuten en psychiaters.

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen Haagse Beemden:

G.J.M.M. Van der Steen(19024068401)

  1. Van der Steen-Janssen(19021822201)

Huisartsen Kloosterpad

Anniek Baijens-van Haaren (89910759101)

Tim Baijens (9910791201)

Paramedisch Centrum in-motion: Patty Hoorn

Fysiotherapiepraktijk Breda: M.B.A. Nefs(99062446704 )

collega psychologen: Dennis Prinsen(99061295625 )

Margot van der Molen(29912172825)

Marcel Quaak(79920725525)

Kinderteam Breda:

Logopediepraktijk Snoeren & de Kruif

Karin van Rijsewijk(89034829404 )

Kim Huijbregts (49917942525)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Samenwerking bij casuistiek

Doorverwijzing vanwege indicatie voor intensievere of aanvullende behandeling Terugverwijzing voor nazorg

Consultatie bij twijfel over indicatiestelling, vastlopen behandeling of bij uitgebreide diagnostiekvragen

Diagnostische psychiatrische consulten/medicatievragen

Crisissituaties/suïcidaliteit

MDO’s

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

hun eigen huisarts, diens vervanger of de betreffende huisartsenpost. De arts bepaalt, in overleg met de cliënt, wat er moet gebeuren en welke hulp ingezet moet worden. Hij/zij beoordeelt of inzet van de crisisdienst is aangewezen en regelt dit indien nodig.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: crisissituaties waarbij bovengenoemde instanties ingezet zouden moeten worden in de praktijk erg weinig voorkomen.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Intervisiegroep Breda:

Dennis Prinsen

Margot van der Molen

Marcel Quaak

Annemiek van Daatselaar Justine Moons

Intervisie Tract:

Greetje Koertshuis

Marjolein de Koning

Mieke Westen

Jacintha Roks

Annelies van de Berg

MDO Kloosterpad

Anniek Baijens, van Haaren huisarts Rick Versteegen, POH-GGZ Ingrid van Aert(zorroo)

MDO Haagse Beemden

Maartje Nefs,

Marian de Hond Miranda Hopmans

Cecile Gladbeek

Kinderteam Breda:

Logopediepraktijk Snoeren & de Kruif

Karin van Rijsewijk Kim Huijbregts

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Beide intervisie groepen komen eens per 6 weken samen.

We maken notulen van de bijeenkomsten en stellen vooraf een agenda op.

We reflecteren op ons eigen handelen aan de hand van bespreking van indicatieformulieren van de LVVP

Met de 2 MDO’s bespreken we casuistiek, doorverwijsmogelijkheden en komen we eens per 2 maanden samen.

Het kinderteam komt eens per 6-8 weken samen en is bedoeld voor samenwerking bij bepaalde casussen en eventuele doorverwijsmogelijkheden.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

  1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

www.psychologiebreda.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

www.psychologiebreda.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): De klachtenregeling van de LVVP

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Dennis Prinsen

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologiebreda.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Clienten melden zich aan via de website: www.psychologiebreda.nl of via telefoonnummer 0650241472. Op de website kunnen zij een contactformulier invullen en bel ik ze binnen 2 dagen terug. De intake wordt altijd uitgevoerd door de praktijkhouder, Erna Huijskens. Ook de verdere communicatie verloopt via Erna Huijskens.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Ik evalueer regelmatig samen met de cliënt hoe de behandeling verloopt en of de cliënt tevreden is met de behandeling. Bij (tussentijdse) vragen kunnen cliënten mij altijd mailen en/of bellen. De cliënt krijgt een afschrift van het behandelplan en desgevraagd ook een kopie van de correspondentie met de huisarts/verwijzer. Belangrijke informatie over de procedures in de praktijk, vergoedingen, rechten/plichten van therapeut en cliënt, zijn te vinden op de website www.psychologiebreda.nl. Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt de cliënt hiervan een algemene informatiefolder per mail toe gestuurd en deze informatie wordt in het intakegesprek nogmaals met de cliënt doorgenomen en voor akkoord getekend in een toestemmingsverklaring.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

In elke zitting wordt stilgestaan bij het verloop van de klachten over voorgaande periode. Daarnaast evalueer ik regelmatig uitgebreider het verloop van de behandeling door cliënt te vragen hoe het klachtenverloop is en of hij/zij tevreden is met de behandeling. Hierbij worden we ondersteund door het periodiek invullen van enkele vragenlijsten. Aan het begin en bij het einde van de behandeling wordt de cliënt gevraagd de SQ48 in te vullen en wordt vanaf januari 2022 de HONOS+ gebruikt voor de vaststelling van het zorgvraagtype. De resultaten tussen de voor- en nameting kunnen bij de evaluatie gebruikt worden. Daarnaast wordt cliënten gevraagd de CQI in te vullen bij het beëindigen van de behandeling. Deze vragenlijst geeft een indruk van de cliënttevredenheid.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Bij kortdurende behandelingen (<12 weken): aan het begin en einde van de behandeling. Bij langer durende behandelingen (> 12 weken): aan het begin en einde van de behandeling en iedere 8 tot 12 weken.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Ik bespreek tijdens iedere sessie of de cliënt tevreden is en verder kan. Na beëindiging van de behandeling wordt cliënt gevraagd de CQI in te vullen. Deze lijst geeft een indruk van de tevredenheid van de cliënt. Uiteraard vormt daarnaast de tevredenheid van de cliënt over de behandeling een vast onderdeel in de gesprekken.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja

III. Ondertekening

Naam: Erna Huijskens

Plaats: Breda

Datum: 19-02-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Start typing and press Enter to search