Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Erna Huijskens

BIG-registraties: 59910683625

Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog

Basisopleiding: Ontwikkelings en onderwijspsychologie

AGB-code persoonlijk: 94002306

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologiepraktijk Huijskens

E-mailadres: info@psychologiebreda.nl

KvK nummer: 66921759

Website: www.psychologiebreda.nl

AGB-code praktijk: 94062868

Praktijk informatie 2

Naam praktijk: TRACT psychologen

E-mailadres: erna@tract-psychologen.nl

KvK nummer: 20143867

Website: www.tract-psychologen.nl

AGB-code praktijk: 94056936

 

 1. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

 

 1. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Stress gerelateerde klachten, angsten, somberheid, depressie, overspannenheid en burnout,

verwerkingsproblemen (ziekte of verlies van een naaste), traumaverwerking, onbegrepen

lichamelijke klachten, dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen, problemen met

vriendschappen, zingeving-, levensfase- en identiteitsproblematiek, zelfbeeldproblematiek /

zelfonzekerheid, assertiviteitsproblemen, relationele problemen en disfunctionele patronen. Ik werk

met kinderen, volwassenen en ouderen. Ik maak gebruik van CGT, EMDR, oplossingsgerichte

therapie, mindfulness en ACT en online behandeling.

 

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Mevr.E.M. Huijskens, GZ psycholoog, Eerstelijnspsycholoog

BIG-registratienummer: 59910683625

 

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: GGD, maatschappelijk werk, psychosomatisch fysiotherapeuten, verslavingszorg,

systeemtherapeuten.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

– De huisartsen in de regio Oosterhout, Dongen en Breda en omstreken, bijna allen lid van Zorroo

(Zorggroep Oosterhout en Omstreken) of Het Huisartsenteam en hun POH-GGZ’s.

– Mevr. C Wauters, huisarts, BIG 19003580501

– Mevr. B.M. Winkel, huisarts, BIG 29049678701

– Dhr A.A.M. van Ardenne, huisarts BIG 19019788901

– Mevr. M. de Koning, GZ-psycholoog, BIG 79914182325

– Mevr.. A. Laros Msc, GZ psycholoog, BIG 69919023425

– Mevr. M. Westen- Neef, GZ psycholoog, BIG 29913999525

— Mevr. G. Koertshuis, GZ psycholoog, BIG 39049099325

– Mevr. M.P.A. de Haas, psychosomatisch fysiotherapeut BIG 09033748104

– Mevr. E. Rutten, psychiater BIG 99023611201

in Breda met

Dennis Prinsen, GZ-psycholoog BIG 99061295625

Anneloes de Jong, GZ-psycholoog en psychotherapeut BIG 09913993925

Maartje Nefs, psychosomatisch fysiotherapeut BIG 99062446704

Kim Huijbregts, GZ-psycholoog BIG 49917942525

Huisartsen Haagse Beemden:

R.M. Stoopendaal(29024126601)

G.J.M.M. Van der Steen(19024068401)

 1. Van der Steen-Janssen(19021822201)

Huisarts Ginneken:

 1. Grippeling(39046328401)

J.J.M. Wolbers, fysiotherapeut(19035557104 )

Kobussen & Partners Psychologen

Logopediepraktijk Snoeren & de Kruif

Karin van Rijsewijk, kinderfysiotherapeut (89034829404 )

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Informeren van verwijzer na intake en bij einde behandeling

Doorverwijzing vanwege indicatie voor intensievere of aanvullende behandeling

Terugverwijzing voor nazorg

Consultatie bij twijfel over indicatiestelling, vastlopen behandeling of bij uitgebreide

diagnostiekvragen

Afstemming bij gelijktijdige behandelingen op verschillende vlakken

Diagnostische psychiatrische consulten/medicatievragen

Crisissituaties/suïcidaliteit

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

hun eigen huisarts, diens vervanger of de betreffende huisartsenpost. De arts bepaalt, in overleg met

de cliënt, wat er moet gebeuren en welke hulp ingezet moet worden. Hij/zij beoordeelt of inzet van

de crisisdienst is aangewezen en regelt dit indien nodig.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: crisissituaties waarbij bovengenoemde instanties ingezet zouden moeten worden in de

praktijk erg weinig voorkomen.

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

 

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow

tarief: www.psychologiebreda.nl

 

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: http://www.bigregister.nl

 

 1. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)

Link naar website:

https:lvvp.info

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

P3NL

LVVP

Link naar website:

https://www.p3nl.nl/klachtenregeling

 

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Voor cliënten in Dongen: 06-147826 42

Marjolein de Koning, GZ psycholoog,

Mieke Westen- Neef, GZ Psycholoog,

Greetje Koertshuis, GZ-psycholoog,

voor cliënten in Breda:

Dennis Prinsen; 0619879798

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologiebreda.nl

 

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Clienten melden zich aan via de website: www.psychologiebreda.nl of via telefoonnummer 06-

 1. Op de website kunnen zij een contactformulier invullen en bel ik ze binnen 2 werkdagen

dagen terug. De intake wordt altijd uitgevoerd door de praktijkhouder, Erna Huijskens. Ook de

verdere communicatie verloopt via Erna Huijskens.

De aanmeldprocedure bij Tract psychologen is als volgt geregeld:

 • Cliënten krijgen een schriftelijke verwijzing van de huisarts ofwel wordt een verwijzing digitaal via

KIS in een beveiligde omgeving naar ons verzonden.

 • Cliënten bellen zelf naar de afsprakenbalie (06-14782642). Deze is het hele jaar door op werkdagen

bereikbaar tussen 8.00 u en 17.30 u, zoals ook vermeld op de website. Op verzoek van de verwijzer

kan ik zelf ook cliënten bellen om een eerste afspraak te maken. De intake wordt ingepland bij de

psycholoog die ofwel het eerst tijd heeft, ofwel op de gewenste locatie werkzaam is, ofwel de

meeste kennis, ervaring en affiniteit heeft met de problematiek van cliënt of de gevraagde

therapievorm, ofwel bij de therapeut voor wie cliënt zelf een voorkeur heeft. In overleg met de cliënt

wordt een intakegesprek gepland.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

 

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Mevr. E.M. Huijskens., GZ psycholoog,Eerstelijnspsycholoog BIG 59910683625

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee, niet structureel. In geval van twijfel, kunnen collega’s uit de praktijk geraadpleegd worden of

kan een psychiater worden geconsulteerd.

 

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Mevr. E.M. Huijskens., GZ psycholoog,Eerstelijnspsycholoog BIG 59910683625

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Mevr. E.M. Huijskens., GZ psycholoog,Eerstelijnspsycholoog BIG 59910683625

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of

een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Ik evalueer regelmatig samen met de cliënt hoe de behandeling verloopt en of de cliënt tevreden is

met de behandeling. Bij (tussentijdse) vragen kunnen cliënten mij altijd mailen en/of bellen. De cliënt

krijgt een afschrift van het behandelplan en desgevraagd ook een kopie van de correspondentie met

de huisarts/verwijzer. Belangrijke informatie over de procedures in de praktijk, vergoedingen,

rechten/plichten van therapeut en cliënt, zijn te vinden op de website www.mosmans-bloemen.nl .

Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt de cliënt hiervan de samenvatting schriftelijk of per mail

toe gestuurd en deze informatie wordt in het intakegesprek nogmaals met de cliënt doorgenomen en

voor akkoord getekend.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

In elke zitting wordt stilgestaan bij het verloop van de klachten over voorgaande periode. Daarnaast

evalueer ik regelmatig uitgebreider het verloop van de behandeling door cliënt te vragen hoe het

klachtenverloop is en of hij/zij tevreden is met de behandeling. Hierbij worden we ondersteund door

het periodiek invullen van enkele vragenlijsten. Aan het begin en bij het einde van de behandeling

wordt de cliënt gevraagd de SQ48 ofwel de ORS en SRS in te vullen. De resultaten tussen de voor- en

nameting kunnen bij de evaluatie gebruikt worden. Daarnaast wordt cliënten gevraagd de CQI in te

vullen bij het beëindigen van de behandeling. Deze vragenlijst geeft een indruk van de

cliënttevredenheid.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens

aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): www.vrijgevestigde.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Bij kortdurende behandelingen (<12 weken): aan het begin en einde van de behandeling.

Bij langer durende behandelingen (> 12 weken): aan het begin en einde van de behandeling en

iedere 8 tot 12 weken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Bij aanvang van de behandeling wordt aan de hand van de SRS de tevredenheid van de cliënt

nagegaan. In het laatste gesprek wordt dit herhaald. Na beëindiging van de behandeling wordt cliënt

gevraagd de CQI in te vullen. Deze lijst geeft een indruk van de tevredenheid van de cliënt. Uiteraard

vormt daarnaast de tevredenheid van de cliënt over de behandeling een vast onderdeel in de

gesprekken.

 

 1. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 

 1. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

 

III. Ondertekening

Naam: Erna Huijskens

Plaats: Breda

Datum: 10-10-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja

 

Start typing and press Enter to search